Saleh Ahmed Mamme
Saleh Ahmed Mamme

Saleh Ahmed was born in Ethiopian province known as Bale. It’s located in south-eastern part of the country. Although Saleh has stayed in different parts of the country – including Addis Ababa – he grew up in Bale province.  Due to political repression in Ethiopia, Saleh left the country in 2003. He has never visited his country of origin since then. Saleh loves and misses his country of birth, though he considers himself as a global citizen. Therefore, he has tremendous respect for every human being. Saleh has been living in Malta for about 13 years. Since he arrived in Malta, Saleh was given an opportunity to study until he earned Master’s degree. He was also married to Maltese citizen, and they have a baby boy together.


Saalih Ahmad kan dhalate zoonii Baalee kan kibba-baha Etoophiyaatti argamtuudha. Saalih naannoo adda addaa – Finfinnees dabalatee – jiraatus, inni kan dhalatee guddate kutaa Baaleetti. Rakkina siyaasaa biyya Etoophiyaa irraa kan ka’e, bara 2003 biyyaa isaatii erga baqatee booda biyyatti deebi’ee hin beeku. Biyya dhaloota isaa hedduu  jaalatus ykn yaadus, Saalih akka lammii addunyaatti uf ilaala. Kanaaf kabajaan inni lammii addunyaa kamiifuu qabu hedduu ol-aanaadha. Saalih Maaltaa erga dhufee waggaa 13 ta’ee jira. Erga as dhufee booda carraa barumsaa kan argatetti fayyadamee hanga sadarkaa Maastars digrii fudhatutti baratee jira. Inni yeroo ammaa haadha mana isaa laammi Maaltaa kan taatee waliin ilma tokko qaba.


Share this post or support us and become part of Wiċċna.

You can read more here on our crowdfunding-site: Wiċċna – Zaar

Share this post